În conformitate cu METODOLOGIA DE ADMITERE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL aprobată în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar Energetic Nr.1 Târgu Jiu, din data de 8 mai  2012, ADMITEREA ÎN ANUL I, ŞCOALA POSTLICEALĂ, calificarile: ,,Tehnician electroenergetician˝ si SCOALA DE MAISTRI, calificarile:„Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice˝ si ,,Maistru electromecanic aparate de masura si automatizari˝, FĂRĂ TAXĂ DE ŞCOLARIZARE, pentru anul şcolar 2012 -2013, se face în două etape.

Conform calendarului de admitere, perioadele de înscriere sunt:

•     Înscriere etapa I: 16 – 20 iulie 2012

•     Înscriere etapa II: 5-7 septembrie 2012 (pentru locurile rămase libere după prima etapă de admitere)

Au dreptul să se înscrie absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:

–  cerere de înscriere;

–  certificat de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie, certifícate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

–  diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului, după caz, în original;

–  foaia matricolă pentru clasele IX- XII/XIII;

–  adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească.

Pentru absolvenţii din promoţia 2012, în prima etapă de admitere se acceptă înscrierea pe baza adeverinţei eliberate de şcoală, de absolvire a examenului de bacalaureat, respectiv absolvirea liceului, dar după afişarea rezultatelor, candidaţii admişi au obligativitatea de a depune la dosar diploma de bacalaureat, respectiv certificatul de absolvire, în original, până la începerea anului şcolar . Nerespectarea termenului prevăzut în calendar atrage după sine declararea locului liber sau admiterea următorilor clasaţi, după caz .

        Pentru admiterea la Scoala de maiştri absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, trebuie sa dovedeasca, la începerea anului şcolar (prin copia de pe cartea de munca), că au o vechime în producţie de cel puţin trei ani, în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească.

ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL DE CANDIDAŢI ESTE MAI MARE DECÂT NUMĂRUL DE LOCURI, PENTRU TOATE CALIFICARILE MENŢIONATE, SE SUSŢIN PROBE SCRISE LA MODULELE – Electrotehnica  aplicata şi masurari electrice

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul unităţii şcolare, telefon 0353 806 045.