Patrula de reciclarePatrula de reciclare este un proiect realizat de Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec în parteneriat cu Primăriile şi/sau Inspectoratele Şcolare Judeţene din județele în care Primăriile şi Asociaţia RoRec colaborează, prin implementarea de campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi în vederea creării unei infrastructuri coerente de colectare a acestui tip de deşeuri. Patrula de reciclare se desfăşoarăsub forma unui program educaţional de protecţie a mediului, centrat pe colectarea şi reciclarea DEEE în unităţile de învăţământ, pentru a contribui la atingerea obiectivelor cantitative impuse de normele europene, anume de 4 kilograme/locuitor anual.

Ediţia 2012-2013 a proiectului Patrula de reciclare debutează pe 20 septembrie 2012 și se desfăşoară într-un număr extins deunităţi de învăţământ pre-şcolar şi pre-universitar până pe 15 iunie 2013. Estimăm implementarea proiectului în peste 20 de județe din țară, cu participarea a circa 650 de unități de învățământ, respectiv a peste 23.000 de copii.

Prin intermediul acestui program, organizatorii pun la dispoziţie un sistem de colectare DEEE accesibil şi urmăresc încurajarea obiceiului de colectare selectivă. În plus, programul are şi o componentă educaţională puternică, prin care ajută elevii să înţeleagă unele dintre cauzele poluării mediului şi să conştientizeze faptul că reducerea acestora depinde de fiecare dintre noi. Mai mult, copiii pot deveni ambasadori ai unui mesaj ecologic şi modele pentru cei din jur. Chiar dacă au vârste fragede, ei pot comunica în mediul familial informaţii aflate la şcoală şi au puterea de a îşi “educa” părinţii în sensul unei atitudini ecologice responsabile.

În toate unitățile de învățământ implicate, grădiniţe, şcoli şi licee, vor fi instalate kit-uri de colectare DEEE, compuse din 3 containere de carton pentru colectarea aparaturii electrice, electronice şi electrocasnice de mici dimensiuni, becurilor/neoanelor şi bateriilor. Toţi copiii înscrişi în program vor primi broşura programului, într-una dintre cele 3 variante create special pentru cele 3 tipuri de grupe de elevi vizate: preşcolari, şcolari şi liceeni. De asemenea, unitățile de învățământ înscrise în program vor primi pliante informative, postere și insigne pentru membrii Patrulei de reciclare. Profesorii coordonatori și elevii vor fi încurajați să dezvolte proiecte proprii de creație sau de promovare a colectării selective. Profesorii coordonatori vor avea la dispoziție Ghidul profesorului care cuprinde materiale informative și exemple de proiecte practice și creative care pot fi desfășurate în cadrul programului.

Pe tot parcursul proiectului, o echipă RoRec va sta la dispoziţia profesorilor coordonatori pentru informaţii, preluarea containerelor pline sau suplimentarea materialelor informative la telefon: 0756.026.919, fax 021 252.22.61, email: patruladereciclare@rorec.org.

Documente: [[ELEV] Contract de voluntariat Patrula de reciclare] [[PROFESOR] Contract de voluntariat Patrula de reciclare] [Fisa inscriere mascota] [Prezentare Patrula de reciclare 2012-2013] [Raport actiuni] [Regulament Patrula Reciclare]

Extrase din regulamentul programului:

 • 2.1 Programul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în unitățile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi/sau Primăria din județele partenere ale Asociaţiei, în baza semnării unui protocol de colaborare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • 4.2. Inscrierea în Program va fi limitată la maximum 30 unități de învățământ/județ, iar validarea participanților se va face în ordinea înscrierii, conform criteriilor din prezentul Regulament.
 • 4.3. Fiecare unitate de învățământ va putea înscrie în Program minimum 25 de copii și maxim 35. Este recomandat ca numărul copiilor înscriși să reflecte numărul real al participanților în proiect, întrucât acesta influențează cantitatea colectată/elev înscris în proiect și totodată șansele ca instituția școlară respectivă să se numere printre câștigători.
 • 4.4. Unitățile de învățământ care au participat la ediția anterioară a Programului și nu au colectat cel puțin 10 kg DEEE/instituție nu vor mai putea participa la ediția 2012-2013.
 • 5.2. Organizatorul va distribui, conform programului anuntat, în perioada 12-30 noiembrie 2012, materialele necesare demarării Programului în fiecare dintre Instituţiile înscrise.

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN PERIOADA PROGRAMULUI:

 • 6.1. Activitatea de colectare. În toate unitățile de învățământ care se vor înscrie în proiect se vor desfășura, în perioada 30 noiembrie 2012 – 15 mai 2013 activități constante de colectare DEEE, baterii și acumulatori portabili, lămpi și becuri, la mini-punctul de colectare amenajat în fiecare unitate școlară. Reprezentantul local RoRec va asigura mentenanța a kiturilor de colectare și va prelua cantitatea colectată trimestrial sau la cerere. Cantitatea minimă/elev înscris în Program/unitate de învățământ care trebuie realizată pentru a intra în evaluarea finală este de 4 kilograme DEEE/elev membru în Patrula de Reciclare.
 • 6.2. Activități proprii. Pentru a stimula creativitatea copiilor şi a îi îndemna să aplice cunoştintele dobândite prin acest proiect, fiecare instituție este încurajată să contribuie cu una sau mai multe activităţi proprii (practice, creative, artistice), care să aibă ca scop final informarea şi/sau colectarea DEEE. Activităţile proprii presupun promovarea activităţilor de colectare DEEE din instituţia proprie în proximitatea unităţii de învăţământ, în familie, în comunitate, prietenilor etc, şi au ca scop şi informarea populaţiei cu privire la efectele periculoase ale acestui tip de deşeuri asupra sănătății și a mediului înconjurător.
 • 8.1. Derularea activităților de colectare sau a activităților proprii ale programului se încheie la data de 15 mai 2013, când vor fi ridicate și deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate din toate unitățile școlare.
 • 5.1. Raportul de activitate […] va fi completat şi trimis online, din contul creat, până la data limită 15 mai 2013, ora 18.00.
 • 8.3. În perioada 16 mai – 31 mai 2013, portofoliul fiecărei instituții (conform raportării) va fi analizat de către un comitet alcătuit din câte un reprezentant al Asociației RoRec și al Inspectoratului Școlar Județean pentru desemnarea câștigătorilor la nivel local. În vederea desemnării câștigătorilor premiilor naționale, comitetul de evaluare va fi compus dintr-un reprezentant al Asociației RoRec, al Inspectoratului Școlar Județean și al partenerului Agerpres.
 • 10.2. În caz de fraudă/tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, precum şi în cazul oricăror acţiuni ale instituţiilor/persoanelor implicate, care ar vicia sau ar fi de natură să vicieze rezultatele şi desemnarea câştigătorilor, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute, putând inclusiv să elimine din program respectiva instituţie şcolară.
 • 11.1 Participanţilor la Program le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin participarea la Program, aceştia consimt, în mod expres, la prelucrarea de către Organizator a datelor lor cu caracter personal. Prin înscrierea în Program, participanţii sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele, localitatea de domiciliu şi fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio şi video, fără nici un fel de pretenţie legată de acest aspect. Profesorii Coordonatori se angajează să obțină acordul părinților elevilor minori în această privință.
 • 12.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment apărut din motive independente de voinţa Organizatorului, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către acesta şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a-şi îndeplini, fie şi parţial, obligaţiile asumate prin Regulament.
 • 13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Program se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.
 • 14.1 Regulamentul Programului va fi publicat în secţiunea dedicată proiectului, www.rorec.ro/ro/patrula-de-reciclare, şi va fi disponibil gratuit oricărui solicitant, pe întreaga perioadă de desfăşurare a Programului, alături de restul documentaţiei care va fi descărcată odată cu crearea contului, de către fiecare Profesor Coordonator.
 • 15.1 Participanţii la Program (în special elevii) au luat cunoştinţă de faptul că manipularea şi transportarea deşeurilor nu se face de către minori. În cazul în care participantul la Program va decide să se implice în manipularea şi transportul deşeurilor o va face pe propria răspundere. Organizatorul este absolvit de orice vină în cazul producerii unui accident.