panaSelecţie realizată de Nicoleta Nica | IMPULS, nr. 2

● Il ne faut pas s’offenser que les autres nous cachent la vérité, puisque nous nous la cachons si souvent à nous-mêmes. [Nu trebuie să ne simţim jigniţi când ceilalţi ne ascund adevărul, de vreme ce noi ni-l ascundem adesea nouă înşine.] LA ROUCHEFOUCAULD

● Gardons-nous d’annoncer la vérité à ceux qui ne sont pas en état de l’entendre. [Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare să îl asculte.] ROUSSEAU

L’amour de la vérité n’est pas le besoin de certitude et il est bien imprudent de confondre l’un avec l’autre. [Dragostea de adevăr nu înseamnă nevoie de certitudine şi este imprudent să confundăm una cu cealaltă.] ANDRÉ GIDE

● Pour être aimé, soyez discret / La clé des cœurs, c’est le secret. [Pentru a fi iubit, fii discret, cheia inimilor este secretul.] FLORIAN

Aimer ce n’est point nous regarder l’un l’autre mais regarder ensemble dans la même direction. [A iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi împreună în aceeaşi direcţie.] SAINT-EXUPÉRY

L’egoïsme aspire à la solitude pour échapp er à la dépendence. [Egoismul aspiră la singurătate pentru a scăpa de dependenţă.] LACORDAIRE

L’ignorance est moins éloignée de la vérité que prejudge. Ignoranţa este mai aproape de adevăr decât prejudecata. DIDEROT

La plus belle victoire est de vaincre son cœur. Cea mai frumoasă victorie este de a-ţi înfrânge inima. LA FONTAINE

● La cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Inima îşi are raţiunile ei pe care raţiunea nu le cunoaşte. PASCAL

La raison peut nous avertir de ce quţil faut éviter, le cœur seul nous dit ce quţil faut faire. Raţiunea ne poate avertiza de ceea ce trebuie să evităm, dar numai inima ne spune ce trebuie să facem. J. JOUBERT

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. Nu putem vedea bine decât cu inima. Esenţialul este invizibil ochilor. SAINT-EXUPÉRY

Ce n’est pas toujours de tristesse que l’on pleure; il entre bien des sortes de sentiments dans la composition des larmes. Nu plângem întotdeauna de tristeţe; în compoziţia lacrimilor intră mai multe feluri de sentimente. MADAME DE SÉVIGNÉ

Rien n’est plus capable d’ôter tous les bons sentiments, que de marquer de la défiance. Nimic nu înlătură mai mult toate sentimentele bune decât neîncrederea. MADAME DE SÉVIGNÉ

● Les passions ont appris aux homes la raison. Pasiunile i-au ajutat pe oameni să descopere raţiunea. VAUVENARGUES

La sagasse fait durer, les passions font vivre. Înţelepciunea ne ajută să rezistăm, pasiunile ne ajută să trăim. CHAMFORT

Celui à qui vous dites votre secret deviant maître de votre liberté. Acela căruia îi încredinţaţi un secret devine stăpân al libertăţii voastre. LA ROCHEFOUCAULD

Ils est plus difficile de dissimuler les sentiments que l’on a que de feindre ceux que l’on n’a pas. E mai greu să ascundem sentimentele pe care le avem decât să ne prefacem că le avem pe cele care ne lipsesc. LA ROCHEFOUCAULD

● La sincérité est un ouverture de coeur. On la trouve en fort peu de gens; et celle que l’on voit d’ordinaire, n’est qu’une fine dissimulation pour attire la confiance des autres. Sinceritatea este o deschidere a inimii. Se găseşte la puţini oameni; şi aceea pe care o vedem de obicei nu este decât o fină disimulare menită să atragă încrederea celorlalţi. LA ROCHEFOUCAULD

La solitude est à l’esprit ce que la diète est au corp. Singurătatea este pentru spirit  ceea ce dieta este pentru corp. VAUVENARGUES

La pire souffrance est dans la solitude qui l’accompagne. L’exprimer aussi deliver; mais peu de mots sont moins connus des homes que ceux de leurs douleurs profondes. Cea mai grea suferinţă se află în singurătatea care o însoţeşte. A vorbi despre ea ne uşurează; dar puţine cuvinte sunt mai necunoscute de oameni ca acelea ale durerilor lor profunde. MALRAUX

Le temps, dans sa fuite, blesse ou tue nos sentiments les plus ardents et les plus tenders. În fuga sa, timpul răneşte sau ucide sentimentele noastre cele mai înflăcărate sau cele mai gingaşe. ANATOLE FRANCE

Qu’est-ce que la vie? Un petit songe bien joli qui dure un instant. Ce este viaţa? Un vis scurt şi frumos care durează o clipă. MARQUIS D’ARGENSON