Unele licee bucureştene, dar şi din ţară pedepsesc elevii care chiulesc, fu­mea­ză, de­te­rio­rează bunuri ale şcolii sau nu se supun instrucţiuni­lor da­te de profesori cu munca so­cia­lă. Elevii vor face ac­ti­vi­tăţi precum măturat prin şcoală, gre­blat în curtea şco­lii, plantat pomi şi flori sau in­tro­du­ce­rea de date în calculator.

Fiecare liceu a adoptat un regulament propriu de ordine interioară, por­nind însă de la Regula­men­tul de Or­ganizare şi Funcţionare a Unităţilor de În­vă­ţământ Preuniversitar, elaborat de Ministerul Edu­caţiei. Una dintre sanc­ţiunile propuse de minister e eli­­mi­narea de la cursuri pentru o pe­ri­oa­­dă de 3-5 zile. Elevii aflaţi în această si­­tu­aţie vor trebui să se prezinte la şcoa­­lă, în acest timp, pentru a des­fă­şu­ra alte ti­puri de activităţi în cadrul in­sti­tu­ţiei. Mi­niste­rul Educaţiei nu preci­zea­ză în re­gulament specificul acti­vi­tă­­ţi­lor, doar că acestea sunt stabilite de di­­rec­tor la propunerea consiliului clasei.

Liceul „Jean Monnet“ are clienţi fideli la măturat. De exemplu, la Liceul Teoretic „Jean Monnet“, din Capitală, chiulangiii sunt pedepsiţi cu diverse munci în ca­drul instituţiei, dar şi prin curtea şcolii.

Pe elevii care chiulesc frecvent îi pu­nem la treabă şi avem ce le da de lucru. I-am pus să grebleze în grădina din faţa şcolii, să îngrijească florile, să plan­teze copăcei şi la măturat prin şcoa­lă“, ne-a spus directoarea liceului, Ele­na Ţicoş. În Regulamentul de or­di­ne interioară al liceului, la articolul 81 se menţionează: „Elevii care vor fi prinşi chiulind de la ore vor efectua munci în folosul comunităţii (curăţe­nie în curtea şcolii, pe holuri); ab­sen­ţe­le vor fi înregistrate ca nemotivate şi vor duce la diminuarea notei la pur­ta­re“. De asemenea, Elena Ţicoş ne-a men­ţionat că, în general, are „clienţi“ fi­deli care se pretează la astfel de munci prin şcoală.

Elevii, „închişi“ în bibliotecă. La Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“, din Bucu­reşti, situaţia stă altfel. Elevii sanc­ţionaţi cu elimina­rea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile sunt supuşi al­tor tipuri de activităţi prin şcoală, pri­mind nişte pe­depse mai blânde. „Nu putem să-i punem la măturat sau la spălat pe jos, pentru că este o muncă destul de înjositoare. Noi îi trimitem la biblioteca şcolii, unde fac o bază de date cu toate cărţile aflate în biblio­tecă, pur şi simplu le introduc într-un program“, ne-a de­cla­rat directorul co­le­giu­lui, Sever Popa.

Munca este cea mai blândă sancţiune. Pedeapsa cu munca în folosul comunităţii este unul dintre paşii înainte fă­cuţi de şcoala românească, susţine Sve­tlana Preoteasa, fost secretar de stat în Mi­nisterul Educaţiei. „Din păca­te, foarte puţine şcoli aplică aceste sanc­ţiuni, iar cele mai multe sunt re­con­­diţionările cărţilor din biblioteci şi cu­răţenie pe co­ri­doarele şcolii. Ar trebui să existe o legătură foarte strânsă între şcoli şi primării, pentru ca elevii care au fost prinşi chiulind să lucreze în bibliotecile judeţene, în spitale şi la curăţenie în parcuri. Scăderea notei la purtare nu îi afectează pe foarte mulţi. După părerea mea, munca în folosul co­munităţii ar trebui reglată în funcţie de gravitatea abaterii, adică să existe o cla­sificare a acestei sancţiuni. În toate ţă­rile, aceasta este cea mai blândă sanc­ţiune care i se poate da unui elev pen­tru chiul“, ne-a precizat Svetlana Preoteasa.

De cealaltă parte, purtătorul de cu­vânt de la Inspec­to­ratul Şcolar al Mu­ni­cipiului Bucureşti, Marian Ba­nu, ne-a declarat că sancţiunile care im­pli­că munca elevilor prin licee sunt con­siderate un abuz, iar directorii nu ar avea voie să stabilească astfel de re­guli la nivelul şcolilor.